جامعه ایرانیان در آلمان ما در چارچوب پروژه «ارزش های تو، ارزش های من، ارزش های ما » می کوشیم، گفتگوهایی بر سر ارزشها بین مهاجران، پناهجویان و نمایندگان جامعه میزبان در برلین و براندنبورگ به راه اندازیم. در جریان این پروژه برنامه هایی مانند نشست های بحث و گفتگو، میزگرد، جلسات حکایت گویی و غیره در نظر گرفته شده اند.
قصد ما آن است که به جای گفتگو درباره همدیگر، با یکدیگر صحبت کنیم. در همین رابطه می خواهیم که گفتگویی بر سر ارزش ها بین شرکت کنندگان در آن ترتیب دهیم که همگی در جایگاهی برابر قرار دارند. ما بر این باوریم که فرهنگ های دیگر، که حامل ارزش هایی مشابه و متفاوت اند، در روند گفتگو بر سر ارزش ها شرکت باید داده شوند. ارائه تعریفی از ارزش های مشترک و یا ایجاد یک مجموعه ارزش های مشترک شالوده امر جمعی ما و زندگی مشترک اجتماعی ما را تشکیل می دهد.

قانون اساسی و نظم آزادی خواهانه و دمکراتیک شالوده جامعه ما را تشکیل می دهد. برابر حقوقی، فعالیت های داوطلبانه، مشارکت شهروندان، تکثرگرایی، آزادی و فردیت ارزش های بارز نظم اجتماعی ما را تشکیل می دهند. اما ما بر این باوریم که

قانون اساسی و نظم آزادی خواهانه و دمکراتیک شالوده جامعه ما را تشکیل می دهد. برابر حقوقی، فعالیت های داوطلبانه، مشارکت شهروندان، تکثرگرایی، آزادی و فردیت ارزش های بارز نظم اجتماعی ما را تشکیل می دهند. اما ما بر این باوریم که قانون اساسی با بیست ماده اولیه اشدر یک بحث ارزشی ناکافی است. البته این قانون در اساس قاعده ها و هنجارهایی را تنظیم کرده است، اما ارزش های هنجاری انتزاعی باقی مانده اند. همزیستی ما به وسیله شمار زیادی از ارزش ها تعیین می شود. میهن یکی از این ارزش ها، در کنار شمار زیادی از ارزش های دیگر مانند خانواده، اجتماع، همبستگی، نوع دوستی، تساهل، احترام گذاری، فرهنگ پذیرش و استقبال است. همه این ارزش ها تعیین کننده همزیستی ما با هم اند، بی تفاوت به این که آیا خانواده های ما از صدها سال پیش به این سو در این جامعه زندگی می کنند، یا دهه ها و یا مدتی کوتاه تر.

جامعه میزبان می بایست به حرف های مهاجران گوش دهد و حزف های خود را به گوش آنان برساند. ما بر این باوریم که می بایست کوشید، فرهنگ ها و سنت های دیگر را از درون خودشان درک کرد و نه فقط برپایه نظریه ها و هنجارهای اروپا محور. بحث های انتگراسیون اغلب به صورت یکجانبه صورت می گیرند. ثروت فرهنگی، اقتصادی و انسان گرایانه ای که مهاجران با خود به همراه می آورند، اغلب در این بحث ها گم و ناپیدا می شود. برعکس می بایست در بحث های اجتماعی درباره ارزش ها وارد کرد. به طور مثال پیوندهای خانوادگی، همبستگی، ارتباط بین فرهنگی، احترام، پذیرا بودن فرهنگ های دیگر جزو بسیاری از فرهنگ های مهمان هستند. همه این ها ارزش هایی اند که در این بحث باید دخیل باشند و ما می توانیم به وسیله این ارزش ها از یکدیگر بیاموزیم.

میهن، جایی است که من درک اش می کنم و مرا درک می کنند

کارل تئودور یاسپرسرونکاو و فیلسوف آلمانی 1883-1969

اداره پناهندگان و مهاجرین (بامف) این پروژه ما را به عنوان پروژه همگرایی ماه ژانویه 2020 معرفی کرده است

پشتیبانان مالی و شریکان در این پروژه

مسئول پروژه

آنه ماری براک

مسئول پروژه خانم آنه ماری براک، تحصیل کرده رشته های اسلام شناسی، سیاست و جامعه شناسی از فرایبورگ، اصفهان و پرینستون میباشد و در دوران دانشجویی در انستیتوهای مختلف کار کرده است. او سالها در برلین به عنوان مترجم و استاد فارسی کار کرده است. او در کنار فعالیت به عنوان مسئول پروژه در IGD روی دکترای ایران شناسی خود هم کار میکند

تلفن: 89 895 235 030
ایمیل: anne-marie.brack@iranischegemeinde.de

Leave a Reply