مشارکت و گشایش بین فرهنگ ها در تنظیم سیاست امور خانواده

روز 12 ژوئیه در وزارت «امور خانواده، بازنشستگان، زنان و جوانان نشستی با عنوان مشارکت و گشایش بین فرهنگ ها در امور خانواده برگزار شد.
در این نشست سازمان های مهاجران، از جمله جامعه ایرانیان در آلمان و سازمان های جدید آلمانی شرکت داشتند. (…)

ادبیات کتیبه های هخامنشی

سخنران: سهیل دلشاد، پژوهشگر رشته ایرانشناسی
برنامه ای از انجمن دوستداران اندیشه با همکاری جامعه ایرانیان در آلمان (…)