فراخوان جامعه ايرانيان در آلمان
به ياری زلزله زدگان کرمانشاه بشتابيم

آن ﻟﺤﻈﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ آرامشی ﺧﻴالی در پناه سقفی نه چندان استوار خستگی روز را از تن به در می کردند، ﻫﻨﻮز ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﭼﻪ در ﭘﻴﺶ اﺳﺖ. آنﻫﺎ ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ دﻳﮕﺮ ﺷﺐ به روز نمی رﺳﺪ و ﻓﺮدايی وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺗﺎ ﭼﺸﻢ ﻫﺎ را ﺑﮕﺸﺎﻳﻨﺪ و روزی دﻳﮕﺮ را آﻏﺎز ﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ ﺑﻮد ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آن ﺻﺪﻫﺎ و صدﻫﺎ اﻧﺴﺎنی ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ نمی دانستند شبی ﻛﻪ ﺟاری اﺳﺖ، طلوعی دﻳﮕﺮ ﻧﺪارد و اين واپسین غروب ، چيزی نيست جز غروب زندگی شان. (…)

رونمایی ومعرفی کتاب ارتباط بی خشونت

انجمن دوستداران اندیشه پیوسته در راستای پیشبرد بحث های نظری و علمی گام برمی دارد. در نشست کنونی توفیق گلی زاده در باره ی کتاب ارتباط بی خشونت نوشته مارشال روزنبرگ که آنرا به فارسی برگردانده است، سخن خواهدگفت.

(…)

اطلاعیه مطبوعاتی به مناسبت گشایش پارلمان آلمان روز 22 اکتبر 2017

آینده آلمان در دنیایی که گام به روند بی بازگشت جهانی شدن گذاشته، در گروی تثبیت این تلقی در جامعه است که به مهاجران و خارجی تباران نه بعنوان تهدید، بلکه بعنوان جزء جدایی ناپذیر جامعه و بعنوان شانس مساعد نگریسته شود.

(…)

نامه سرگشاده به هیات مدیره کومرتس بانک

متن این نامه به زبان آلمانی است:
die Süddeutsche Zeitung berichtet in ihrer Ausgabe vom 29.09.2017 über die Verweigerung einer Filiale der Commerzbank in München, ein Girokonto für einen iranischen Staatsangehörigen zu eröffnen. Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) erklärt in § 19, Abs. 2 eine Benachteiligung aus Gründen der ethnischen Herkunft als unzulässig. (…)

انجمن دوستداران اندیشه در برلین برگزار می کند:
«در آستانه سفر» بازخوانی تطبیقی روایت شاملو و فروغ از مقوله مرگ

خلاصه ى سخنرانى:
نیازی به یادآوری نیست و فروغ فرخزاد و احمد شاملو، در زمرۀ مهم ترین و
تاثیرگذارترین شاعران نوپرداز معاصر اند. «مرگ» از جمله دلمشغولی های وجودیِ
فروغ و شاملوست، به نحوی که هر دو به تفاریق در اشعار خود، سرنوشت محتوم انسان
و روی در نقاب خاک کشیدنش را به تصویر کشیده اند…
(…)