مصاحبه هایی درباره ممنوعیت مسافرت ایرانیان و ایرانی تباران به آمریکا

مصاحبه نشریه «برلینر مورگن پست» با خانم پروین جوادی، عضو جامعه ایرانیان در آلمان و آقای دکتر صادق صادقی پور، عضو هیات مدیره جامعه ایرانیان در آلمان درباره فرمان ترامپ و پیامدهای آن برای ایرانیان و ایرانی تباران در آلمان
(…)

مصاحبه هایی درباره ممنوعیت مسافرت ایرانیان و ایرانی تباران به آمریکا

مصاحبه هایی با آقای جعفری، رییس هیات مدیره جامعه ایرانیان در آلمان در رابطه با ممنوعیت مسافرت ایرانیان وایرانی تباران به آمریکا:
«جعفری می گوید: “این ممنوعیت مضحک به معنای ممنوعیت مهمی برای ایرانیان ساکن آلمان است. این گروه پیوند تنگاتنگی با ایالات متحد آمریکا دارد…”» (…)