هدف ما این است که فعالیت های داوطلبانه و مشارکت شهروندی در جامعه آلمان را، در بین جامعه ایرانی و افغانستانی تبار تقویت کنیم.

به ویژه می خواهیم که جوانان را به مشارکت فعال در گفتگوها و بحث های سیاسی تشویق کنیم.

اغلب برای تازه واردان به جامعه آلمان، دنبال کردن بحث و گفتگوهای اجتماعی و شرکت در آنها –هر چند که این گفتگوها و موضعگیری ها به شدت بر زندگی خود این افراد تاثیر می گذارد- دشوار است. حتی جوانان متعلق به نسل های بعدی افرادی که به آلمان مهاجرت کرده اند، اغلب جرات شرکت فعال در امور سیاسی و نقش آفرینی اجتماعی را ندارند. به همین دلیل، گستره سیاست و مدیریت در آلمان دو بخش بزرگی اند که گوناگونی اجتماعی در آنها تا کنون بازتاب اندکی داشته اند. ما براین باوریم که همگرایی (انتگراسیون) اجتماعی تنها هنگامی موفق خواهد شد که مدیریت و گستره سیاست نیز درهای خود را به روی چندفرهنگی بودن بگشاید و همه آرای موجود در جامعه آلمان در فرآیند شکل بخشیدن به سیاست، مشارکت داشته باشند.

ما براین باوریم که «کسی که می شنود و شنیده می شود و از این راه از لحاظ اجتماعی ارج می بیند، می تواند تجربه های مثبت خود را به محیط و افراد پیرامون خویش سرایت دهد». بنابراین هدف ما در پروژه «همگرایی از راه مشارکت سیاسی و فعالیت داوطلبانه – در جستجوی صدراعظم آینده» ایجاد شبکه ای میان سیاستمداران و نقش آفرینان جامعه مدنی از یکسو و جوانان ایرانی و افغانستانی تبار از سوی دیگر است.

البته هدف ما تنها این نیست که از کار سیاسی نمایندگان در آینده پشتیبانی کرده، بلکه همچنین می خواهیم درک و فهم از فرهنگ بحث و گفتگو در جامعه آلمان را نیز تقویت کنیم. از جمله این که بحث های سیاسی در آلمان چگونه صورت می گیرند؟ چگونه می توان به موضعی مشخص در این بحث ها دست یافت و از این مواضع در برابر دیگران دفاع کرد؟ همچنین قصد داریم که جوانان علاقمند را در چارچوب دوره های کارآموزی به نهادهای نمایندگی سیاسی در همه سطوح متصل کنیم. ما می خواهیم چشم اندازهایی برای یک فعالیت مثبت سیاسی در جامعه آلمان را نشان داده و جوانان را با سرمشق های الهامبخش آشنا کنیم.

مخاطبان ما کیستند؟

در درجه اول جوانانی از بین مهاجران و تازه واردان و نیز نمایندگان و نهادهای نمایندگی در گستره سیاست، مدیریت و جامعه مدنی، بطور ویژه از برلین و براندنبورگ و البته سراسر آلمان، مخاطبان ما به شمار می آیند. ما می خواهیم شرکت کنندگان در این پروژه را تقویت کرده و راه دستیابی آنان به فرآیندهای شکل بخشی به سیاست و جامعه مدنی را به روی آنان بگشاییم. به ویژه می خواهیم دختران جوان و زنان را در این پروژه فعال کنیم، به گونه ای که دستکم نیمی از شرکت کنندگان را تشکیل دهند.

دمکراسی یعنی تصمیم گیری به وسیله افرادی که این تصمیم ها شامل حال شان می شود

کارل فریدریش فون ویتسکر(فیزیک دان آلمانی، فیلسوف دانش و پژوهشگر امور صلح (1912 - 2007

پشتیبان مالی و شریک در این پروژه

مسئول پروژه

آنه ماری براک

مسئول پروژه خانم آنه ماری براک، تحصیل کرده رشته های اسلام شناسی، سیاست و جامعه شناسی از فرایبورگ، اصفهان و پرینستون می باشد و در دوران دانشجویی در انستیتوهای مختلف کار کرده است. او سالها در برلین به عنوان مترجم و استاد فارسی کار کرده است. او در کنار فعالیت به عنوان مسئول پروژه در IGD روی دکترای ایران شناسی خود هم کار می کند.

تلفن:030/89895235
ایمیل: anne-marie.brack@iranischegemeinde.de

Leave a Reply