نشست دورهمی مجازی می شود

هر چند که همه ما دچار این سرنوشت ایم که هفته های آینده را با حداقل تماس اجتماعی در خانه به سر ببریم، اما بصورت الزامی نباید بدون تماس بمانیم. Weiterlesen

خط تلفن ویژه بحران کرونا

ما می کوشیم که در دوره بحران کرونا نیز تا حد ممکن فضایی عادی ایجاد کرده و در خبرنامه های ماهانه خود در مورد پروژه ها و فعالیت های «جامعه» Weiterlesen