روز جهانی زن برای جامعه ایرانیان در آلمان، یکبار دیگر روز گرامیداشت و تجدید پیمان ناگستنی با جنبش «زن زندگی آزادی» است.

این در حالی است که در ایران مبارزه بی باکانه و پیشتازانه و نافرمانی مدنی قهرمانانه زنان و بویژه دختران جوان با همراهی و همگامی همه جانبه و پرشور مردان به شکل های متفاوت ادامه دارد و همچنان مورد تحسین، ستایش و پشتیبانی گسترده افکار عمومی جهانی است. از اینروست که به پاس این جانفشانی ها به نمایندگان این جنبش آزادی خواهانه و صلح جویانه جایزه های مهم جهانی داده شده است. ما اکنون شاهد آن هستیم که «زن زندگی آزادی» به نقطه عطف خودرسیده ودیگرماهیت شعاری ندارد و یک «آرمان هدایتگر وهدفمند» است.

این جنبش چشم اندازی جهانی دارد و به همگامی و همبستگی هرچه بیشـتر میان همه ی زنان ستمدیده ی جهان در راه مبارزه با قانون ها و سنت های زن ستیزانه و تبعیض آمیز نیرو می بخشد. ازینرو گرامیداشت این جنبش همچنین ارج گذاری بر هر حرکت بشردوستانه و آزادیخواهانه برای احقاق حقوق زنان نه تنها در ایران بلکه درافغانستان، یمن، مصر و دیگر کشورهای جهان می باشد.

 بزرگداشت روز جهانی زن برای ایرانیان تنها گرامیداشت مبارزه ی افتخار آفرین زنان نیست بلکه روز بزرگداشت همه پشتیبانان این جنبش است که همگام و همدل با زنان همچنان برای آماج‌های «زن زندگی آزادی» با نام «رمز ژینا مهسا» استوار ایستاده اند و بسیاری از آنان بدست رژیمی استبدادی و تمامیت‌خواه، ، به بند کشیده و یا با بی رحمی تمام به دار آویخته شده اند.

ما ضمن سپاسگزاری از پشتیبانان جنبش آزادیخواهانه «زن زندگی آزادی» در آلمان و جهان، خواستار رسیدگی و توجه بیشتر به وضعیت پناهجویان بویژه زنان، جلوگیری ازاخراج پناهندگان ایرانی، فشار هرچه بیشتر بر رژیم جمهوری اسلامی برای پایان دادن به اعدام ها و آزادی زندانیان سیاسی هستیم.

گرامیداشت «روز جهانی زن» فرصتی است مناسب برای جلب توجه سیاستمداران، قانونگذاران و در نهایت دولت آلمان به درخواست‌های بحق زنان در جامعه ای که در آن زندگی می کنند. در این پیوند ما بار دیگر درخواست‌های مهم خود را اعلام میکنیم:

  • تامین امنیت فردی، اجتماعی و مالی زنان پناهنده
  • ارتقاء و ارزشگزاری قانونمند و به رسمیت شناختن حقوق اجتماعی، شغلی و اقتصادی زنان
  • قانونمند شدن دریافت حقوق  برابر بین شاغلین زن و مرد
  • پشتیبانی از ایجاد شرایط بهتر برای مشارکت و شرکت مستقیم زنان خارجی تبار برای نمایندگی در همه سطوح پارلمانی محلی و فدرال آلمان
  • تسهیل شرایط تاييد وبه رسمیت شناختن مدارک تحصیلی و کاری زنان خارجی تبار
  • تسهیل شرایط شغلی برای نیروی کاری مهاجرین متخصصین زن
  • بهبود بخشیدن به شرایط تحصیلی و آموزش بزرگسالان برای زنان و دختران پناهجو و پناهنده
  • پشتیبانی هدفمند ازکنشگری و مشارکت مدنی و سیاسی زنان خارجی تبار در آلمان
  • پشتیبانی و توجه به دیدگاه اینترسکشنالیتی (درهم تنیدگی اجتماعی) در پیوند با نابرابری اجتماعی و موازنه قدرت درارتباط با زنان خارجی تبار.
  • اقدامات جدی و موثرتر برای جلوگیری از خشونت، تبعیض و نژادگرائی در حمایت از زنان

به امید پیروزی ماندگار و پایدار «زن زندگی آزادی»! روز جهانی زن خجسته باد!