انجمن ایرانیان لورکوزن، عضو جامعه ایرانیان در آلمان، با کاشت یک نهال و هدیه آن به شهر لورکوزن قدمی بزرگ در جهت شناسایی فرهنگ زیبای درختکاری ایرانی در جامعه آلمان برداشت.
این درخت از سوی سرپرست انجمن ایراتیان لورکوزن با حضور تعدادی از اعضا و علاقمندان و نمایندگان روزنامه های لورکوزن وشهردار لورکوزن در زمین کاشته شد.
محمود تقوی، سرپرست انجمن ایرانیان لورکوزن در این مراسم، این درخت آزادی را با نیت رهایی و آزادی ایران از یوغ ستم به زمین نشاند.
شهردار کل لورکوزن آقای ریشرات از این حرکت مبتکرانه ابراز سپاس کرد. او ضمن ابراز آرزوی آزادی مردم ایران، اظهار داشت که مردم آلمان پشتیبان حرکت آزادی خواهی ایرانیان اند.
ما از انجمن ایرانیان لورکوزن و آقای تقوی به خاطر این حرکت زیبا و تحسین برانگیز سپاسگزاری می کنیم و برای شان آرزوی موفقیت های بیشتر داریم.