جامعه ایرانیان در آلمان از طرف وزارت کشور و اداره مهاجرین و پناهندگان در چهارچوب کمک‌های ساختاری از سال ۲۰۱۷ مورد حمایت مالی قرار دارد. هدف این حمایت تشکیل دفتر مرکزی، گسترش و حرفه ای کردن کارهای جامعه تا سال ۲۰۲۰ است. جامعه ایرانیان در آلمان در نظر دارد از حداکثر ظرفیت داوطلبان استفاده کرده تا اینتگراسیون تک تک افراد  به ویژه ایرانی و افغانی تبارها  را از طریق پروژه ها و بودجه های مختلف ارتقا دهد. علاوه بر این جامعه ایرانیان در آلمان دوره های آموزشی حرفه ای متعددی برای انجمن ها بخصوص انجمن های ایرانی و افغانی تبار ها ارائه می دهد. غیر از جامعه ایرانیان در آلمان ۶ سازمان مهاجرین دیگر نیز مورد حمایت قرار دارند. سازمان های مهاجرین شرکای ایده آل و رابطی ضروری برای فعالان عرصه سیاست و جامعه مدنی هستند تا کار اینتگراسیون را به پیش ببرند. سازمان هایی مانند جامعه ایرانیان در آلمان، به دلیل همزبانی و فرهنگی، پلی هستند بین تصمیم‌ گیرندگان سیاسی جامعه با جامعه مهاجرین.

پشتیبان مالی و شریک در این پروژه

مسئول پروژه

می- جین بُسه از میانه ماه مارس ۲۰۲۱ بعنوان مدیر جدید اجرایی جامعه ایرانیان در آلمان شروع به کار می کند و پس از یک دوره فشرده آشنایی با کارها از ماه ژوئن ۲۰۲۱ به تنهایی مدیریت «جامعه» را به عهده می گیرد.
او در شهرهای گوتینگن، مونستر و قاهره رشته زبان عربی و علوم اسلامی تحصیل کرده است. می – جین دارای تجربه طولانی در زمینه سیاست های مربوط به امور مهاجران و همگرایی (انتگراسیون) و از جمله کار در کشور اردن است. نقطه ثقل کار وی در زمینه های روند دمکراتیزه سازی و پشتیبانی از گروه های محروم اجتماعی است.