جامعه ایرانیان در آلمان روز جهانی زن را به شما تبریک می گوید

آلمانی یا ایرانی؟

 هویت ام برای من همیشه به مفهوم یک کنکاش بوده است. من خود را به واقع متعلق به هیچ فرهنگی حس نمی کردم، تا این که متوجه شدم که دارای هر دو هویت ام: آلمانی و ایرانی.
امروز به مناسبت روز جهانی زن مایل ام که سخن از تنوع ، احترام و تفاهم بیشتر میان جنس های مختلف سخن بگویم. هنگامی که می بینم، صد سال گذشته چه دستاوردهایی در جامعه ما، برای زنان و از این طریق همچنین برای مردان حاصل شده، سرشار از افتادگی و سپاسگزاری می شوم. خشنودم که بتوانم همراه با هم عصران خود، چه زن و چه مرد، در راه به دست دادن تعریف های جدیدی از برابرحقوقی، زن گرایی (فمینیسم) و زن بودن بکوشم.

نمی کردم، تا این که متوجه شدم که دارای هر دو هویت ام: آلمانی و ایرانی.
امروز به مناسبت روز جهانی زن مایل ام که سخن از تنوع ، احترام و تفاهم بیشتر میان جنس های مختلف سخن بگویم. هنگامی که می بینم، صد سال گذشته چه دستاوردهایی در جامعه ما، برای زنان و از این طریق همچنین برای مردان حاصل شده، سرشار از افتادگی و سپاسگزاری می شوم. خشنودم که بتوانم همراه با هم عصران خود، چه زن و چه مرد، در راه به دست دادن تعریف های جدیدی از برابرحقوقی، زن گرایی (فمینیسم) و زن بودن بکوشم.

 سوسن زارع مجری، روزنامه نگار و سخنگوی رسانه ای از جمله در دویچلاند فونک و ایستگاه رادیویی bigFM است. او که فرزند مادری اهل زارلند آلمان و پدری اهل شیراز است، خود را متعلق به هر دو فرهنگ دانسته و با اشتیاق تمام به مسایل بین فرهنگ ها می پردازد.

Susan Zare, Copyright (Bild): Samuel Simon