جامعه ایرانیان در آلمان روز جهانی زن را به شما تبریک می گوید

آلمانی یا ایرانی؟

 هویت ام برای من همیشه به مفهوم یک کنکاش بوده است. من خود را به واقع متعلق به هیچ فرهنگی حس نمی کردم، تا این که متوجه شدم که دارای هر دو هویت ام: آلمانی و ایرانی.
امروز به مناسبت روز جهانی زن مایل ام که سخن از تنوع ، احترام و تفاهم بیشتر میان جنس های مختلف سخن بگویم. هنگامی که می بینم، صد سال گذشته چه دستاوردهایی در جامعه ما، برای زنان و از این طریق همچنین برای مردان حاصل شده، سرشار از افتادگی و سپاسگزاری می شوم. خشنودم که بتوانم همراه با هم عصران خود، چه زن و چه مرد، در راه به دست دادن تعریف های جدیدی از برابرحقوقی، زن گرایی (فمینیسم) و زن بودن بکوشم.

نمی کردم، تا این که متوجه شدم که دارای هر دو هویت ام: آلمانی و ایرانی.
امروز به مناسبت روز جهانی زن مایل ام که سخن از تنوع ، احترام و تفاهم بیشتر میان جنس های مختلف سخن بگویم. هنگامی که می بینم، صد سال گذشته چه دستاوردهایی در جامعه ما، برای زنان و از این طریق همچنین برای مردان حاصل شده، سرشار از افتادگی و سپاسگزاری می شوم. خشنودم که بتوانم همراه با هم عصران خود، چه زن و چه مرد، در راه به دست دادن تعریف های جدیدی از برابرحقوقی، زن گرایی (فمینیسم) و زن بودن بکوشم.

 سوسن زارع مجری، روزنامه نگار و سخنگوی رسانه ای از جمله در دویچلاند فونک و ایستگاه رادیویی bigFM است. او که فرزند مادری اهل زارلند آلمان و پدری اهل شیراز است، خود را متعلق به هر دو فرهنگ دانسته و با اشتیاق تمام به مسایل بین فرهنگ ها می پردازد.

Susan Zare, Copyright (Bild): Samuel Simon

جامعه ایرانیان در آلمان و فمینیسم

هنگامی که روز جهانی زن در آغاز سده بیستم مطرح شد، آن زمان مساله اصلی فمینیست ها پیش از هر چیز حق مساوی و آزادانه با مردان برای رای دادن و شرکت در انتخابات بود.  پس از بیش از یک سده از آن زمان، زنان مبارزه ای بی همتا برای حقوق برابر با مردان را پشت سر گذاشته اند و امروزه کماکان در راه رفع بسیاری از مانع ها بر سر راه زنان در سپهر عمومی و خصوصی می کوشند.
در حال حاضر، گفتمان مهاجران و میهن دوم شان، آلمان و نیز انتگراسیون آنان در این جامعه، بدون دقت بسیار به مساله جنسیت، قابل تصور نیست. ما افتخار داریم که بسیاری از بانوان ایرانی تبار فعال در صفوف مان حضور دارند و ما می توانیم فعالیت های همه جانبه فمینیست های ایرانی تبار- به مفهوم یک فمینیسم مدرن و پیوسته (اینترسکشنال) را در دستور کارمان قرار دهیم

درباره صوفیا کریمی:

صوفیا کریمی، کارشناس ارشد در رشته علوم سیاسی و مناسبات بین المللی از دانشگاه آزاد برلین است و بعنوان مشاور و مسئول پروژه در رشته های مختلف اقتصادی و سیاسی در آلمان مشغول به کار است