موضعگیری جامعه ایرانیان در رابطه با ترورهای نیروهای اسلام گرا در اروپا

جامعه ایرانیان در آلمان ترورهای نیروهای اسلام گرا که در هفته های اخیر در فرانسه، انگلستان، آلمان، افغانستان و اتریش اتفاق افتاده، به شدت محکوم می کند. این ترورها جنایت Weiterlesen