تا کنون ۵۰۰ سازمان و انجمن خودجوش مردمی،  فراخوانی را علیه جریانات راست و نژادپرست امضا کرده‌اند.

“جامعه ایرانیان در آلمان”  نیز یکی از امضاکنندگان است.

این سازمان‌ها، تظاهرات بزرگی را در ۳ فوریه برگزار کردند که در پی آن ایجاد یک “دیوار آتشین انسانی ” در اطراف ساختمان مجلس آلمان (بوندستاگ) بود.

این اقدام باعث یک تظاهرات بسیار بزرگ در مقابل مجلس آلمان (بوندستاگ) شد.

 این کنش جمعی می خواهد جامعه مدنی را به آنچه فرا بخواند که احزاب سیاسی در حال حاضر قادر به انجام آن نیستند:

دفاع از دموکراسی و حقوق بشر در برابر ایدئولوژی‌های راست و عوام گرائی.”

 

 جامعه ایرانیان در آلمان –  IGD هموندان و دوستان را دعوت به شرکت در این کارزار میکند.