جامعه ایرانیان در آلمان از فراخوان زیر پشتیبانی کرده و هموندان و دوستان را نیز به پیوستن به این کارزار دعوت می کند.

«دموکراسی به جایگزین نیاز ندارد – دموکراسی به ما نیاز دارد!»

به لطف تحقیقات گسترده «موسسه تحقیقاتی کورکتیو» اکنون بر همگان روشن است که حزب « آ-اف-د» چه به اصطلاح «راه‌های جایگزینی (آلترناتیو)» را برای سرزمین و دموکراسی ما در نظر گرفته است!
شاید خود شما به آن گروه از افراد تعلق داشته باشید که طبق این راه‌های آلترناتیو باید مستقیم از کشور اخراج شوند. حتی اگر خود شما هم از این دسته افراد نباشید، بدون شک دوستان و آشنایانی دارید که این حزب تمایل دارد آنها را از آلمان اخراج کند.
زمان آن فرا رسیده که نشان دهیم این آینده‌ای نیست که ما خواستار آنیم، چرا که دموکراسی به هیچ جایگزینی نیاز ندارد.
تظاهرات سراسری روزهای اخیر دلگرم کننده بود؛ با این حال همچنان می توانیم با فعالیت‌های‌ بیشتر نشان دهیم که تعدادمان از آنچه در تظاهرات دیدیم هم زیادتر است!

«بیایید یک دیوار آتشین دیجیتالی ایجاد کنیم!»
به منظور ایجاد این دیوار آتشین لوگوی (شعار) این کارزار را پخش کنید؛ آن را با دیگران به اشتراک بگذارید؛ چاپش کنید؛ لوگو را در عکس‌ها و پست‌های صفحه‌های اجتماعی خود قرار دهید و سیلی  از این کارزار راه بیاندازید. بیایید با کمک هم موجی بسازیم که «خیال پوشالی اخراج پناهجویان» را بشوید و با خود ببرد.

حتی اگر نمی خواهید عکسی از خود به اشتراک بگذارید، همچنان می توانید با به اشتراک گذاشتن تصویر لوگو (شعار) به کارزار کمک کرده و پیام آن را به همه جا و هرسو برسانید.   

در لینک زیر می توانید لوگو را در اندازه های مختلف یافته و پیاده کنید:

https://www.tgd.de/2024/01/15/jetzt-mitmachen-demokratie-braucht-keine-alternative-demokratie-braucht-dich/