امروز روز وحدت دو آلمان است. ما این روز فرخنده تاریخی را تبریک می گوییم.
بیش از 4 دهه، برلین، آلمان و اروپا از هم جدا بودند. پس از 32 سال «بازسازی شرق» به گونه ای فراگیر، کماکان ضروری است که به جای تکیه بر تفاوت ها بر روی نقاط اشتراک کار شود تا بتوان از پیشداوری ها و فاصله ها کاست. ما بعنوان یکی از سازمان های مهاجران برای جامعه ای که رها از نژادپرستی، تبعیض و حذف و دفع افراد است، می کوشیم.