بامگا ائتلاف سازمان های مهاجران برضد یهودستیزی و بشرستیزی است جامعه ایرانیان در آلمان یکی از بنیانگذاران این ائتلاف است. بامگا از سوی بامف پشتیبانی مالی می شود.