شرکت در مجمع عمومی VIW

روز 7 آوریل 2019 مجمع عمومی «اتحادیه سراسری در زمینه امور رفاهی بین فرهنگ ها» در برلین برگزار شد. جامعه ایرانیان در آلمان نیز بعنوان عضو این اتحادیه در این نشست شرکت داشت.
آقای احسان جعفری، رییس هیات مدیره جامعه ایرانیان در آلمان بعنوان عضو هیات مدیره و سخنگوی این اتحادیه برگزیده شد.