حمایت مالی

 

ما از هرگونه حمایت شما خوشحال خواهیم شد. شما می توانید علاوه بر عضویت، با حمایت مالی نیز پشتیبان جامعه ایرانیان باشید.
این کمک ها در جهت فعالیت ها، برگزاری برنامه ها و امور داوطلبانه صرف می شود.
مبلغ مورد نظر خود را می توانید به شماره حساب جامعه ایرانیان بفرستید

Empfänger: Iranische Gemeinde in Deutschland

IBAN: DE42100100100050352108
BIC: PBNKDEFF
Kreditinstitut: Postbank