نهادهای همکار و پشتیبان

جامعه ایرانیان در آلمان دارای شبکه ای از ارتباطات گوناگون و گسترده، شامل اعضایی در سراسر آلمان، نهادهای همکار و ارتباطات ناپیوسته با برخی از نهادها است. علاوه بر این جامعه ایرانیان در آلمان عضو اتحادیه های گوناگون مهاجران مانند BAGIV e. V. و VIW e. V. است. نهاد ما همچنین در روند ایجاد و گسترش پلاتفرم های جدید مانند کنفرانس سراسری سازمان های مهاجران در آلمان (BKMO) و شبکه سراسری والدین برای آموزش و مشارکت (BBT) فعالانه شرکت داشته و دارد. افزون بر این، نهاد ما بعنوان یک نهاد مدافع منافع ایرانیان و ایرانی تباران و افراد متعلق به حوزه فرهنگی ایران ساکن آلمان، می کوشد تا با دیگر سازمان ها و نهادهای آلمانی-ایرانی ارتباط و گفتگو و تبادل تجربه داشته باشد.

نهادهای همکار ما

پشتیبانان ما