آیا شما علاقمند به اطلاع از کار ما و یا همکاری با جامعه ایرانیان در آلمان هستید؟
آیا پرسش یا نظری دارید؟
لطفا برای ما پیام بفرستید، ما در اسرع وقت به پیام شما پاسخ خواهیم داد.

پیام خود را لطفا به این نشانی بفرستید:

Iranische Gemeinde in Deutschland e.V
Trautenaustraße 5, 10717 Berlin

Telefon: +49 030 755 487 27
E-Mail: info@iranischegemeinde.de