پشتیبانی ساختاری

پشتیبانی ساختاری از سازمان های مهاجران

جامعه ایرانیان در آلمان از دسامبر 2017 در چارچوب برنامه پشتیبانی مالی ساختاری از سازمان های مهاجران، از حمایت های وزارت کشور آلمان و اداره فدرال در زمینه امور مهاجرت و پناهندگی برخوردار شده است. هدف این پشتیبانی آن است که تا سال 2020 ساختارهای لازم برای یک اتحادیه سراسری ایجاد شده و فعالیت های آن به گونه ای حرفه ای سازمان یابد. افزون براین «جامعه» در نظر دارد که از ظرفیت کار داوطلبانه افراد استفاده ای بهینه کند و از طریق پروژه ها و کمک های مالی گوناگون، به روند ادغام فردی ایرانی و افغانی تباران یاری رساند. در همین رابطه «جامعه» کلاس ها و کارگاه های آموزشی برای انجمن ها، بویژه انجمن های ایرانی و افغانی تبار جهت حرفه ای شدن کار آنان ارائه می کند.

در کنار «جامعه» 6 سازمان دیگر مهاجران نیز از پشتیبانی مالی ساختاری برخوردار شده اند. سازمان های مهاجران شریک ایده آلی برای نقش آفرینان سیاسی و جامعه مدنی در آلمان اند و بعنوان پل ارتباطی با خارجی تباران و ادغام بهتر آنان در این جامعه نقش بازی می کنند. این سازمان ها، از یکسو همانند جامعه ایرانیان در آلمان با تصمیم گیرندگان سیاسی ارتباط دارند و از سوی دیگر از لحاظ فرهنگی و زبانی جامعه ای که نمایندگی آن را بعهده دارند، درک می کنند.

پشتیبانان مالی و شریکان این پروژه

BMI_Förderlogo

مسئولان و سخنگویان این پروژه

دیرک تروندله, مدیر اجرایی

دیرک تروندله پیش از شروع فعالیت خود در جامعه ایرانیان در آلمان، مدیر اجرایی جامعه ترک ها در هامبورگ و حومه بوده و مدت طولانی نیز در پروژه های سیاسی و اجتماعی و آموزشی فعالیت داشته است.

Tel.: 030 235 895 89
E-Mail: dirk.troendle@iranischegemeinde.de


فلایر