STAEPOLSEL-Farsi

واژه STAEPOLSEL مخففی است برای پروژه «تقویت اثربخشی سیاسی، مشارکت اجتماعی و فعالیت شهروندی برای بهبود انتگراسیون پناهجویان و مهاجران ایرانی و افغانستانی تبار» است.

بودجه این پروژه جامعه ایرانیان در آلمان و شبکه سراسری فعالیت شهروندی (BBE) از سوی بامف به مدت سه سال و تا پایان سال 2022 تامین می شود. هدف آن است که به کمک ابزار و تدبیرهای مختلف امکانات فعالیت شهروندی برای جامعه مهاجران فراهم شده و این ایده تقویت شود. ما می کوشیم به ویژه به جوانان در کسب تجربه در زمینه اثربخشی یاری رسانده و ندای سازمان های مهاجران را در رابطه با فعالیت داوطلبانه شهروندی رساتر سازیم.

کار داوطلبانه و فعالیت شهروندی در جامعه های مهاجران ایرانی و افغانستانی، به دلیل ویژگی های فرهنگی مبدا این جامعه ها و به دلیل عمل و فرهنگ سیاسی، معنای ضمنی دیگری دارد و به عبارت دیگر این مفاهیم در درکی مبتنی بر وابسته بودن به دولت، به معنای وظایف مدنی و گزینه های کنش سیاسی یک شهروند دارای بلوغ به شمار نمی آیند. اما این تفاوت ها در رابطه با مفهوم کار داوطلبانه، بسیار اندک تر از آنی هستند که می تواند در این توصیف برداشت شود. ارزش هایی مانند همبستگی، آمادگی یاری رسانی، احساس مسئولیت، نوع دوستی و غیره که شالوده کارهای موفق داوطلبانه اند، در سرزمین های مبدأ مهاجران نیز وجود و معنا دارند.

با این پروژه قصد داریم از یکسو مهاجران به ویژه جامعه های مهاجران ایرانی و افغانستانی تبار را نسبت به کار دواطلبانه و فعالیت شهروندی در آلمان حساس کنیم. از سوی دیگر می خواهیم که آنان را به مشارکت دمکراتیک و برابرحقوق در زندگی سیاسی و اجتماعی آلمان تشویق نماییم. معتقدیم که این تشویق باید از راه تقویت فرهنگ گفتگو و مخالفت و از راه تقویت اثربخشی سیاسی خود این جامعه های مهاجران صورت بگیرد. هر دو راه برشمرده پیش زمینه های اساسی کار داوطلبانه اند.

درون این گروه های مورد نظر، پشتیبانی از فعالیت و کار داوطلبانه جوانان نقش ویژه ای دارد. در همین رابطه ما، یعنی نهاد BBE و جامعه ایرانیان در آلمان، می خواهیم از تجربه های آکادمی مدنی استفاده کرده و آکادمی خودمان را ایجاد کنیم، که بتواند جوانان بالغ را با ایده های اجتماعی و مدنی برای انجام پروژه های کوچک مقیاس جلب کند. از این راه همچنین باید امکان ورود به کار داوطلبانه در هیات های مدیره انجمن ها و ابتکارات شهروندی که به صورت داوطلبانه سازمان یافته اند نیز تقویت شود، چرا که از دید ما شکل مهمی از همگرایی (انتگراسیون) به شمار می رود و فعالیت در انجمن ها هنوز هم رایج ترین شکل مشارکت در روندهای اعمال اراده اجتماعی است. افزون بر این فعالیت شهروندی جزو مهم ترین و پایه ای ترین عناصر یک دمکراسی است.

پشتیبانان مالی و شریکان در این پروژه

BMI_Förderlogo

مسئول پروژه

Iranische_Gemeinde_2018_Webdatei-1

دیرک تروندله مسئول پروژه

از جمله مسئولیت های دیرک تروندله، مدیر اجرایی جامعه ترک ها در هامبورگ و حوه بوده است. پیش از آن نیز او در پروژه های آموزشی سیاسی و اجتماعی فعالیت داشته. در حال حاضر او مدیر اجرایی جامعه ایرانیان در آلمان و نیز میر مسئول پروژه «ارزش های تو، ارزش های من، ارزش های ما» است.

 

Tel.: 030 235 895 89
E-Mail: dirk.troendle@iranischegemeinde.de