پروژه سرپرستی – ویتامین پ

پروژه پذیرش سرپرستی - ویتامین پ

ایجاد فرصت هایی برای گذار از آموزش مدرسه ای به مرحله شغلی

جامعه ایرانیان در آلمان، با «اتحایه سراسری برای خدمات رفاهی، توان یابی و گوناگونی» (VIW) در پروژه «پذیرش سرپرستی – ویتامین پ: مشارکت در ایجاد فرصت هایی برای گذار از آموزش مدرسه ای به مرحله شغلی» مشارکت دارد. در چارچوب این پروژه می بایست طی سه سال آینده در برلین و براندنبورگ (به ویژه در منطقه های شهری شارلوتنبورگ-ویلمرزدورف و نوی کلن) حدود 300 نوجوان و جوان پناهجو، که بدون سرپرست به آلمان آمده اند، زیر پوشش پدر و مادرخواندگان قرار گیرند.  آماج این پروژه نوجوانان و جوانان بین 14 تا 27 سال اند، که هنوز مدرسه را به پایان نرسانده و یا از مدرک تحصیلی پایینی برخوردارند.

پروژه «پذیرش سرپرستی –ویتامین پ» بخشی از برنامه فدرال «انسان ها به هم توان می بخشند» است که بودجه آن از سوی وزارت خانواده، بازنشستگان، زنان و جوانان آلمان تامین می شود.

پشتیبانان مالی و شریکان این پروژه

مسئولان و سخنگویان این پروژه

عسل کلانتریان مسئول پروژه «ویتامین پ – ایجاد فرصت هایی برای گذار از آموزش مدرسه ای به مرحله شغلی» در جامعه ایرانیان در آلمان است. او هنگام تحصیل در رشته های خاور نزدیک و میانه و نیز زبان، ادبیات و فرهنگ، بعنوان کارشناس زبان شناسی و امور فرهنگی مسئولیت پروژه هایی را در ارتباط با پناهجویان در دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیان مونیخ به عهده داشته و در ارتباطات راهبردی جامعه فرائن هوفر کار می کرده است.  خانم کلانتریان به زبان های آلمانی، فارسی، انگلیسی، ایتالیایی و اسپانیایی مسلط است.


Tel.: 030 2597 4858
E-Mail: asal.kalantarian@iranischegemeinde.de