جامعه ایرانیان در آلمان، بار دیگر بعنوان مرکز فعالیت BFD شناخته شد

جامعه ایرانیان در آلمان بعنوان مرکز فعالیت خدمات داوطلبانه فدرالBundesfreiwilligendienstشناخته شده است. نهاد حامل مسئول برای «جامعه» اتحادیه محیط زیست و محافظت از طبیعت آلمانBUNDاست. خدمات داوطلبانه فدرال چیست؟ خدمات Weiterlesen

شرکت در مجمع عمومی VIW

روز 7 آوریل 2019 مجمع عمومی «اتحادیه سراسری در زمینه امور رفاهی بین فرهنگ ها» در برلین برگزار شد. جامعه ایرانیان در آلمان نیز بعنوان عضو این اتحادیه در این Weiterlesen