جامعه ایرانیان در آلمان، بار دیگر بعنوان مرکز فعالیت BFD شناخته شد

جامعه ایرانیان در آلمان بعنوان مرکز فعالیت خدمات داوطلبانه فدرالBundesfreiwilligendienstشناخته شده است. نهاد حامل مسئول برای «جامعه» اتحادیه محیط زیست و محافظت از طبیعت آلمانBUNDاست. خدمات داوطلبانه فدرال چیست؟ خدمات Weiterlesen