گفتگو درباره ارزش ها با فیضل حمدو

نخستین جشن منطقه ای روز 21 ژوئیه 2019 در میدان نیکولس بورگ برلین در منطقه شهری شارلوتنبورگ-ویلمرزدورف با موفقیت تمام برگزار شد. علاقمندان و همسایگان بسیاری از این منطقه شهری Weiterlesen