مصاحبه هایی درباره ممنوعیت مسافرت ایرانیان و ایرانی تباران به آمریکا

مصاحبه هایی با آقای جعفری، رییس هیات مدیره جامعه ایرانیان در آلمان در رابطه با ممنوعیت مسافرت ایرانیان وایرانی تباران به آمریکا:
«جعفری می گوید: “این ممنوعیت مضحک به معنای ممنوعیت مهمی برای ایرانیان ساکن آلمان است. این گروه پیوند تنگاتنگی با ایالات متحد آمریکا دارد…”» Weiterlesen