مرز های ادراک حسی در کسب شناخت بی واسطه

سخنران: دکتر حسن بلوری (عضو جامعه ایرانیان در آلمان)
ما هر نوع پدیده ای را از راه حس های پنچگانه و دستگاه ادراک خود درمی یابیم. ارزیابی ما از پدیده ها، زمانی به واقعیت نزدیک تر است که از ساختار، عملکرد، توان و محدودیت های ابزار شناخت تصوری درست داشته و آن ها را همواره در مشاهدات خود منظور بداریم. در غیر این صورت امکان برداشت نادرست از پدیده ها کم نخواهد بود. Weiterlesen

مصاحبه کیهان لندن با دکتر مسعود حسینی پور، عضو جامعه ایرانیان در آلمان

دکتر حسینی پور عضو جامعه ایرانیان در آلمان و عضو گروه کار «درخواست تبدیل آرامگاه بزرگ علوی به آرامگاه مشاهیر» است. وی در این مصاحبه فعالیت های جامعه ایرانیان در این رابطه را توضیح داده است. Weiterlesen