گشایش دفتر مدیریت اجرایی جامعه ایرانیان در آلمان

از اول فوریه 2018 آقایان دیرک تروندله (مدیر اجرایی) و داریو محتشم (معاون مدیر)، مسئولیت کارهای اجرایی شعبه مرکزی جامعه ایرانیان در آلمان را، در «خانه پانگه آ» – مرکز ارتباطات بین فرهنگی در برلین – به عهده گرفته اند. به این ترتیب جامعه ایرانیان در آلمان یکی از هفت سازمانی است که از دسامبر 2017 به مدت سه سال موفق به دريافت بودجه از اداره دولتی فدرال در امور مهاجرت و پناهندگی، جهت ایجاد ساختارهای لازم برای فعالیت در زمینه کمک به پناهجویان، شده است.
Weiterlesen

برنامه بزرگداشت نودسالگی شاعر بلندپایه ایرانی استاد «سایه»

جمعیت ایرانیان بن (کوچ) با همکاری جامعه ایرانیان در آلمان و چندین نهاد دیگر در شهر بن برگزار می کنند:
برنامه بزرگداشت نودسالگی شاعر بلندپایه ایرانی استاد «سایه» Weiterlesen

فراخوان جامعه ايرانيان در آلمان
به ياری زلزله زدگان کرمانشاه بشتابيم

آن ﻟﺤﻈﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ آرامشی ﺧﻴالی در پناه سقفی نه چندان استوار خستگی روز را از تن به در می کردند، ﻫﻨﻮز ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﭼﻪ در ﭘﻴﺶ اﺳﺖ. آنﻫﺎ ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ دﻳﮕﺮ ﺷﺐ به روز نمی رﺳﺪ و ﻓﺮدايی وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺗﺎ ﭼﺸﻢ ﻫﺎ را ﺑﮕﺸﺎﻳﻨﺪ و روزی دﻳﮕﺮ را آﻏﺎز ﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ ﺑﻮد ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آن ﺻﺪﻫﺎ و صدﻫﺎ اﻧﺴﺎنی ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ نمی دانستند شبی ﻛﻪ ﺟاری اﺳﺖ، طلوعی دﻳﮕﺮ ﻧﺪارد و اين واپسین غروب ، چيزی نيست جز غروب زندگی شان. Weiterlesen

رونمایی ومعرفی کتاب ارتباط بی خشونت

انجمن دوستداران اندیشه پیوسته در راستای پیشبرد بحث های نظری و علمی گام برمی دارد. در نشست کنونی توفیق گلی زاده در باره ی کتاب ارتباط بی خشونت نوشته مارشال روزنبرگ که آنرا به فارسی برگردانده است، سخن خواهدگفت.

Weiterlesen