ارزش های تو، ارزش های من، ارزش های ما

ارزش های تو، ارزش های من، ارزش های ما

ما در چارچوب پروژه «ارزش های تو، ارزش های من، ارزش های ما » می کوشیم، گفتگوهایی بر سر ارزش ها بین مهاجران، پناهجویان و نمایندگان جامعه میزبان در برلین و براندنبورگ به راه اندازیم. در جریان این پروژه برنامه هایی مانند نشست های بحث و گفتگو، میزگرد، جلسات حکایت گویی و غیره در نظر گرفته شده اند.
قصد ما آن است که به جای گفتگو درباره همدیگر، با یکدیگر صحبت کنیم. در همین رابطه می خواهیم که گفتگویی بر سر ارزش ها بین شرکت کنندگان در آن ترتیب دهیم که همگی در جایگاهی برابر قرار دارند. ما بر این باوریم که فرهنگ های دیگر، که حامل ارزش هایی مشابه و متفاوت اند، در روند گفتگو بر سر ارزش ها شرکت باید داده شوند. ارائه تعریفی از ارزش های مشترک و یا ایجاد یک مجموعه ارزش های مشترک شالوده امر جمعی ما و زندگی مشترک اجتماعی ما را تشکیل می دهد.

قانون اساسی و نظم آزادی خواهانه و دمکراتیک شالوده جامعه ما را تشکیل می دهد. برابر حقوقی، فعالیت های داوطلبانه، مشارکت شهروندان، تکثرگرایی، آزادی و فردیت ارزش های بارز نظم اجتماعی ما را تشکیل می دهند. اما ما بر این باوریم که 

قانون اساسی و نظم آزادی خواهانه و دمکراتیک شالوده جامعه ما را تشکیل می دهد. برابر حقوقی، فعالیت های داوطلبانه، مشارکت شهروندان، تکثرگرایی، آزادی و فردیت ارزش های بارز نظم اجتماعی ما را تشکیل می دهند. اما ما بر این باوریم که قانون اساسی با بیست ماده اولیه اشدر یک بحث ارزشی ناکافی است. البته این قانون در اساس قاعده ها و هنجارهایی را تنظیم کرده است، اما ارزش های هنجاری انتزاعی باقی مانده اند. همزیستی ما به وسیله شمار زیادی از ارزش ها تعیین می شود. میهن یکی از این ارزش ها، در کنار شمار زیادی از ارزش های دیگر مانند خانواده، اجتماع، همبستگی، نوع دوستی، تساهل، احترام گذاری، فرهنگ پذیرش و استقبال است. همه این ارزش ها تعیین کننده همزیستی ما با هم اند، بی تفاوت به این که آیا خانواده های ما از صدها سال پیش به این سو در این جامعه زندگی می کنند، یا دهه ها و یا مدتی کوتاه تر.

جامعه میزبان می بایست به حرف های مهاجران گوش دهد و حزف های خود را به گوش آنان برساند. ما بر این باوریم که می بایست کوشید، فرهنگ ها و سنت های دیگر را از درون خودشان درک کرد و نه فقط برپایه نظریه ها و هنجارهای اروپا محور. بحث های انتگراسیون اغلب به صورت یکجانبه صورت می گیرند. ثروت فرهنگی، اقتصادی و انسان گرایانه ای که مهاجران با خود به همراه می آورند، اغلب در این بحث ها گم و ناپیدا می شود. برعکس می بایست در بحث های اجتماعی درباره ارزش ها وارد کرد. به طور مثال پیوندهای خانوادگی، همبستگی، ارتباط بین فرهنگی، احترام، پذیرا بودن فرهنگ های دیگر جزو بسیاری از فرهنگ های مهمان هستند. همه این ها ارزش هایی اند که در این بحث باید دخیل باشند و ما می توانیم به وسیله این ارزش ها از یکدیگر بیاموزیم.

"میهن، جایی است که من درک اش می کنم و مرا درک می کنند"
کارل تئودور یاسپرس
روانکاو و فیلسوف آلمانی، 1883-1969

بامف این پروژه ما را به عنوان پروژه ماه ژانویه معرفی کرده است:

پشتیبانان مالی و شریکان در این پروژه

BMI_Förderlogo

مسئول پروژه

Iranische_Gemeinde_2018_Webdatei-1

دیرک تروندله, مدیر پروژه

از جمله مسئولیت های دیرک تروندله، مدیر اجرایی جامعه ترک ها در هامبورگ و حوه بوده است. پیش از آن نیز او در پروژه های آموزشی سیاسی و اجتماعی فعالیت داشته. در حال حاضر او مدیر اجرایی جامعه ایرانیان در آلمان و نیز میر مسئول پروژه «ارزش های تو، ارزش های من، ارزش های ما» است.

Tel.: 030 235 895 89
E-Mail: dirk.troendle@iranischegemeinde.de 


فلایر