رونمایی ومعرفی کتاب ارتباط بی خشونت

انجمن دوستداران اندیشه پیوسته در راستای پیشبرد بحث های نظری و علمی گام برمی دارد. در نشست کنونی توفیق گلی زاده در باره ی کتاب ارتباط بی خشونت نوشته مارشال روزنبرگ که آنرا به فارسی برگردانده است، سخن خواهدگفت.

Weiterlesen

مشارکت و گشایش بین فرهنگ ها در تنظیم سیاست امور خانواده

روز 12 ژوئیه در وزارت «امور خانواده، بازنشستگان، زنان و جوانان نشستی با عنوان مشارکت و گشایش بین فرهنگ ها در امور خانواده برگزار شد.
در این نشست سازمان های مهاجران، از جمله جامعه ایرانیان در آلمان و سازمان های جدید آلمانی شرکت داشتند. Weiterlesen