دومین جلسه بحث بر سر ارزش ها درهمسایگی
جلسه گفتگو و معرفی کتاب با آقای علی جان

جامعه ایرانیان در آلمان همراه با اداره مهاجرت منطقه شارلوتنبورگ برلین، کلیسای پروتستان این منطقه و انجمن خانه پانگه آ روز 7 دسامبر 2018 ساعت 19:00 یک جلسه معرفی کتاب Weiterlesen

بحث بر سر ارزش ها: گفتگوهای ارزشی پیرامون خانواده و کهنسالی

امشب جلسه بحث و گفتگو زیر عنوان «بحث بر سر ارزش ها: گفتگوهای ارزشی پیرامون خانواده و کهنسالی » برپا شد. در این نشست آقای فیضل حمدو که 4 سال Weiterlesen

بحث بر سر ارزش ها درهمسایگی
جلسه گفتگو و معرفی کتاب با آقای فیضل حمدو

جامعه ایرانیان در آلمان همراه با اداره مهاجرت منطقه شارلوتنبورگ برلین، کلیسای پروتستان این منطقه و انجمن خانه پانگه آ روز 19 نوامبر 2018 ساعت 19:30 یک جلسه گفتگو و معرفی کتاب در رابطه Weiterlesen