امسال  هشتم ماه مارس، گرامیداشت «روز جهانی زن»، برای جامعه ایرانیان در آلمان معنا و اهمیت ویژه ای دارد.

چهل و چهار سال است که زنان و مردان ایرانی خواستار حفظ حقوق بشر و پایان دادن به بی عدالتی و کشتار در ایران هستند.

و از سپتامبر ۲۰۲۲ جهان شاهد خیزش انقلابی ایرانیان برای آزادی ایران با پیشگامی زنان است. پیشگام و راهبری این خیزش انقلابی ، زنان ایران می باشند.

دلیری زنان ایرانی و تلاش پیگیرشان برای آزادی، برابری و عدالت و نیز مبارزه آنان علیه فشار و تبعیض، الهام بخش برای مردم در سراسر جهان شده است.

به همین منظور ما امسال  به مناسبت گرامیداشت روز جهانی زن، می خواهیم  ارزشگزاری و همبستگی خود را با زنان ایرانی و انقلاب آنان برای «زن – زندگی- آزادی»  ابراز کنیم.

برابری فرصت ها و حقوق اجتماعی برای زنان خود را  در شعار «زن – زندگی- آزادی» منعکس می کنند. این شامل کرامت انسانی و قبول داشتن به رسمیت شناختن توانمندی زنان در جامعه می باشد. خیزش انقلابی  «زن – زندگی – آزادی»  برای همه ایرانیان خواستار  حق  یک زندگی در شان انسان و آزادی به مفهوم استقلال داشتن در تعیین سرنوشت خود، آزادی بیان و عقیده، مشارکت سیاسی، مشارکت برابربا مردان در فرآیندهای تصمیم گیری های اجتماعی است.

ما  با تمام توان در کنار زنان و مردان دلیر در ایران  ایستاده ایم و از آنان در مبارزه برای حقوق مدنی و کرامت اشان  پشتیبانی می کنیم. روز جهانی زن این نکته را به ما یادآوری می کند که مبارزه برای حفظ حقوق بشر، عدالت و آزادی هنوز به پایان نرسیده. وما باید همچنان  کوشا و با همبستگی برای برابری جنسیتی ای تلاش کرده و به مبارزه ادامه دهیم که همه زنان در سراسر جهان در آزادی و کرامت زندگی کنند.

گرامیداشت «روز جهانی زن» مناسبتی مهم و موقعیتی مناسب است برای جلب توجه قانونگذاران و دولت ها به درخواست‌های زنان در جامعه ای که در آن زندگی می کنند. در این ارتباط درخواست‌های ما جامعه ایرانیان در آلماّن در کنار دیگر مطالبات به شرح زیر می باشد:

  • تسهیل شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فردی زنان مهاجر و زنان پناهنده در آلمان
  • تامین امنیت فردی، اجتماعی و مالی زنان پناهنده
  • ارتقاء و ارزشگزاری قانونمند و به رسمیت شناختن حقوق اجتماعی، شغلی و اقتصادی زنان
  • قانونمند شدن دریافت حقوق  برابر بین شاغلین زن و مرد
  • پشتیبانی از ایجاد شرایط بهتر برای مشارکت و شرکت مستقیم زنان خارجی تبار برای نمایندگی در همه سطوح پارلمانی فدرال آلمان
  • تسهیل شرایط تاييد وبه رسمیت شناختن مدارک تحصیلی و سابقه کاری زنان خارجی تبار
  • بهبود بخشیدن به شرایط تحصیلی و آموزش بزرگسالان برای زنان وجوانان دختر پناهجو و پناهنده
  • پشتیبانی هدفمند از کنش های مدنی و فعالیت سیاسی زنان خارجی تبار در آلمان
  • پشتیبانی و توجه به دیدگاه اینترسکشنالیتی (درهم تنیدگی اجتماعی) در پیوند با نابرابری اجتماعی و موازنه قدرت درارتباط با زنان خارجی تبار.
  • اقدامات جدی و موثرتر برای جلوگیری از خشونت، تبعیض و نژادگرائی در حمایت از زنان

زن زندگی آزادی