فراخوان جامعه ایرانیان در آلمان

 نه به جنگ، آری به صلح

انسان معاصر باردیگر با فاجعه بزرگ جنگی خونین، هستی برانداز، نابود کننده وخطرناک روبرو گشته است. این برای نخستین بار نیست که دولتی با نقض آشکار حقوق  و موازین بین المللی  کشور دیگری را مورد تجاوز قرار میدهد و نیستی، مرگ و اندوهِ بی پایان برای مردمانش به ارمغان می‌آورد. در ۲۴ام فوریه امسال اینبار نیز با هجوم غیر قانونی ارتش فدراسیون روسیه به خاک کشور مستقل اوکرائین خط باطل و دردناکی بر صلح و زندگی مسالمت آمیز در اروپا کشیده شد. جنگی که تاکنون  منجر به کشتار سالمندان، زنان و کودکان و آوارگی و پناهندگی بیش از ۶ میلیون نفر تنها در طول یک ماه گذشته شده است.‌

جامعه ایرانیان در آلمان همزبان و همگام با درخواست بسیاری از کشورهای جهان و نهادهای بین المللی حقوق بشری و صلح دوست امیدوار است که هرچه زودتر به جنگ تجاوزکارانه در اوکرائین و به کشتار، درد و رنج بی پایان میلیونها مردم بی پناه این کشور پایان داده شود.

همه‌ی دولت‌ها بدون استثنا، باید به تعهدات، ارزش ها، اصول وقوانین بین المللی که در منشور سازمان ملل متحد، اساسنامه شورای اروپا و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر آمده است، احترام بگذارند. در شرایط غم انگیز و دردناک کنونی احترام به حاکمیت قانون و حقوق بشر از اهمیتی ویژه و اساسی برخوردار است و رعایت آن باید مشمول همه انسانها صرف نظر از رنگ پوست و نوع تابعیتشان شود. بدین خاطر ما هرگونه تبعیض و نژادگرایی در برخورد با شهروندان غیر اوکرائینی ای که بخاطر فرار از جنگ و نجات جان خود از‌ این کشور به کشورهای اروپایی پناه آورده‌اند، را شدیدا محکوم می کنیم. همزمان هشدار می­دهیم که سهیم دانستن تمامی شهروندان روس تبار و روسی زبان در آلمان را در پیوند با این جنگ تجاوزکارانه و برخورد نژادپرستانه و تبعیض آمیز با آنها را غیرقابل قبول و نادرست می­دانیم.

جامعه ایرانیان در آلمان تا کنون چه در چارچوب پروژه های خود در همکاری با دیگر سازمان های مهاجران بشکل پیگیر و گسترده و چه از طریق سازماندهی کمک به مراجعان به دفتر مرکزی آن، فعالانه در یاری رسانی به پناهجویان اوکرائینی از جمله دانشجویان ایرانی، کوشا بوده است.

ما همه‌ی ایرانیان و ایرانی تباران ساکن آلمان را فرا می‌خوانیم که در حد توان خود به یاری انسانهائی که از اوکرائین‌ به آلمان پناه آورده‌اند، بشتابند و از هیچ کوششی در این گستره به مصداق این سخن سعدی، شاعر پرآوازه ایران‌زمین دریغ نورزند:

بنی آدم اعضای یک پیکرند

که در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوی به درد آورد روزگار

دگر عضوها را نماند قرار

تو کز محنت دیگران بی غمی

نشاید که نامت نهند آدمی

هیات مدیره جامعه ایرانیان در آلمان