کار با پناهجویان

کار با پناهجویان

کار با پناهجویان

جامعه ایرانیان در آلمان از منافع پناهجویان دفاع می کند، چرا که انسان هایی که ناچار به ترک خانواده، دوستان و میهن خویش شده و یا همه چیز خود را از دست داده اند، نیاز به پشتیبانی دارند. به همین دلیل یکی از وظایف مهم ما کار با پناهجویان است. این کار وظیفه قلبی ما است. ما می خواهیم آنچه را که خود از آن برخوردار شده ایم در اختیار دیگران نهیم، زیرا بسیاری از اعضای ما و کسانی که به ما بصورت داوطلبانه کمک می کنند، خود زمانی پناهنده بوده و با این وضعیت آشنای اند. آنان دهه ها پیش ناچار به گریز از میهن خود شده و اکنون در آلمان در بخش آموزش های سیاسی، کار با بزرگسالان و فعالیت های همگرایانه (انتگراسیون) فعال اند. همکاران یاری گر ما به دلیل این تجربه های شخصی و به دلیل آنکه زبان مادری شان فارسی و دری است، می توانند با به پناهجویان از ایران و افغانستان را در بسیاری زمینه ها کمک کنند.

ساعات مشاوره

ساعت کار دفتر جامعه

دوشنبه ها و چهارشنبه ها از ساعت ٢ تا ٥ بعدازظهر
Iranische Gemeinde in Deutschland e.V.
Trautenaustraße 5, 10717 Berlin
Telefon: +49 030 6098501-89
E-Mail: info@iranischegemeinde.de
جامعه ایرانیان در آلمان از آغاز سال ٢٠١٦ یکی از مراکز شناخته شده کار داوطلبانه در سطح فدرال است. یکی از نقطه ثقل های کار ما همگرایی پناهجویان، بویژه از ایران و افغانستان در جامعه آلمان است.
در محل دفتر جامعه ایرانیان در آلمان، در خانه پانگه آ (طبقه دوم) بطور مرتب برای پناهجویان ساعات مشاوره برگزار می شود. همکاران بوفدی (BuFDi) ما و دیگر پاریگران داوطلب در زمینه های زیر کمک می کنند:
  • ترجمه نامه های اداری و انواع فرم های درخواست
  • کمک در فرمولبندی درخواست نامه ها و پر کردن انواع فرم ها
  • کمک در زمینه جستجوی کار و نوشتن درخواست نامه برای کار
  • کمک در زمینه جستجوی خانه
  • همراهی پناهجویان در ادارات مختلف و در رفتن به دکتر
  • پاسخ به پرسش های پناهجویان در چارچوب ساعات مشاوره (تنها در دفتر جامعه ایرانیان در آلمان)
  • پاسخگویی تلفنی به پرسش ها توسط یاریگران داوطلب
  • برپایی جلسات گفتگو و تبادل تجربه برای آشنایی متقابل پناهجویان با هم ضمن صرف چای یا قهوه (در برلین چنین جلساتی در دفتر جامعه ایرانیان و در ایالت های دیگر آلمان این جلسات در دفتر انجمن های همکار و یا در کافه ها برگزار می شود)
  • سازماندهی برنامه های مختلف برای متصل کردن ایرانیان و ایرانی تباران موفق در آلمان با پناهجویان به منظور ارائه سرمشق ها و دورنماهای موفق زندگی در جامعه آلمان

Bildergalerie

« 1 از 12 »

با ما در ارتباط باشید

نام خود را برای دریافت خبرنامه ما ثبت کنید و از این طریق از برنامه ها و فعالیت های جامعه ایرانیان در آلمان و نیز اخبار مربوط ایرانیان و ایرانی تباران در آلمان مطلع شوید.