پروژه ها
پروژه ها​

پروژه های جاری و شریکان ما

جامعه ایرانیان در آلمان («جامعه») پروژه های متنوعی را در سطح فدرال، ایالتی و منطقه های شهری طراحی و اجرا می کند. «جامعه»، نخستین انجمن ایرانی تبار در آلمان است که مرکز آن در برلین قرار دارد و با شمار زیادی از نقش آفرینان و پشتیبانان مالی در سطح ملی همکاری می کند. از این طریق «جامعه» نقش فعالی در تاثیرگذاری بر سیاست های مربوط به امور مهاجران، همگرایی (انتگراسیون) و پناهجویی دارد. برای نمونه «جامعه» فعالانه در گروه های کاری مربوط به «برنامه ملی همگرایی» شرکت دارد. برای اطلاع بیشتر درباره پروژه ها می توانید از گزینگان (منو) پروژه مربوطه را انتخاب کنید.

پشتیبانان ما

BMI_Förderlogo