پروژه ها




پروژه ها​

پروژه ها و شریکان

جامعه ایرانیان در آلمان («جامعه») پروژه های متنوعی را در سطح فدرال، ایالتی و منطقه های شهری طراحی و اجرا می کند. «جامعه»، نخستین انجمن ایرانی تبار در آلمان است که مرکز آن در برلین قرار دارد و با شمار زیادی از نقش آفرینان و پشتیبانان مالی در سطح ملی همکاری می کند. از این طریق «جامعه» نقش فعالی در تاثیرگذاری بر سیاست های مربوط به امور مهاجران، همگرایی (انتگراسیون) و پناهجویی دارد. برای نمونه «جامعه» فعالانه در گروه های کاری مربوط به «برنامه ملی همگرایی» شرکت دارد. در زیر نگاهی کلی به پروژه های جاری، پشتیبانان و شریکان «جامعه» ارائه می شود.

پروژه های جاری

پشتیبانی مالی از سازمان های مهاجران

جامعه ایرانیان در آلمان از دسامبر 2017 در چارچوب برنامه پشتیبانی مالی ساختاری از سازمان های مهاجران، از حمایت های وزارت کشور آلمان و اداره فدرال در زمینه امور مهاجرت و پناهندگی برخوردار شده است. هدف این پشتیبانی آن است که تا سال 2020 ساختارهای لازم برای یک اتحادیه سراسری ایجاد شده و فعالیت های آن به گونه ای حرفه ای سازمان یابد. افزون براین «جامعه» در نظر دارد که از ظرفیت کار داوطلبانه افراد استفاده ای بهینه کند و از طریق پروژه ها و کمک های مالی گوناگون، به روند ادغام فردی ایرانی و افغانی تباران یاری رساند. در همین رابطه «جامعه» کلاس ها و کارگاه های آموزشی برای انجمن ها، بویژه انجمن های ایرانی و افغانی تبار جهت حرفه ای شدن کار آنان ارائه می کند.

در کنار «جامعه» 6 سازمان دیگر مهاجران نیز از پشتیبانی مالی ساختاری برخوردار شده اند. سازمان های مهاجران شریک ایده آلی برای نقش آفرینان سیاسی و جامعه مدنی در آلمان اند و بعنوان پل ارتباطی با خارجی تباران و ادغام بهتر آنان در این جامعه نقش بازی می کنند. این سازمان ها، از یکسو همانند جامعه ایرانیان در آلمان با تصمیم گیرندگان سیاسی ارتباط دارند و از سوی دیگر از لحاظ فرهنگی و زبانی جامعه ای که نمایندگی آن را بعهده دارند، درک می کنند.

پروژه «ویتامین پ»، مشارکت در دوران گذار از مدرسه به شغل ​

جامعه ایرانیان در آلمان همراه با VIW (Verband für interkulturelle Wohlfahrtspflege, Empowerment und Diversity e.V.) پروژه ای زیر عنوان ««ویتامین پ»، مشارکت در دوران گذار از مدرسه به شغل» را پیش می برد.

در چارچوب این پروژه قرار است که در سه سال آینده در محله های شهری شارلوتنبورگ-ویلمرزدورف و نوی کلن حدود 300 قرارداد «کفالت» بسته شود. این کفالت ها شامل پناهجویان کم سن و سالی می شود که بدون سرپرست به آلمان آمده اند و همچنین شامل گروه نامتجانسی از افرادی می شود که از محرومیت های آموزشی رنج می برند. به این ترتیب هدف این پروژه نوجوانان و جوانانی بین 14 تا 27 سال است که یا آموزش مدرسه ای نداشته اند و یا این که آن را به پایان نرسانده اند.

پروژه ویتامین پ بخشی از برنامه فدرال زیر عنوان «انسان ها همدیگر را تقویت می کنند» است و از طرف وزارت خانواده، بازنشستگان، زنان و جوانان حمایت می شود.

برای این پروژه جامعه ایرانیان در آلمان قصد دارد یک مسئول هماهنگی استخدام کند.

برای دیدن متن کامل آگهی به زبان آلمانی لینک زیر را کلیک کنید:

Projektkoordinator/in gesucht

دواطلبان خارجی تبار در خدمت پناهجویان

جامعه ایرانیان در آلمان همراه با باگیف (Bundesarbeitsgemeinschaft der Immigrantenverbände e.V.) در پروژه «دواطلبان خارجی تبار در خدمت پناهجویان» همکاری می کند. این پروژه از سوی اتحادیه های سراسری در کل آلمان اجرا می شود. هدف این پروژه آن است که دستکم 10 تا 15 دواطلب بعنوان مسئول امور پناهجویان در انجمن های ایرانی و افغانی تبار تعریف شوند و در زمینه کمک رسانی و مشورت دهی غیرتخصصی به پناهجویان آموزش های لازم را ببینند.

برای انجام این پروژه «جامعه» به زودی یک هماهنگ کننده امور پناهجویان استخدام می کند.

برای دیدن متن کامل آگهی به زبان آلمانی لینک زیر را کلیک کنید:

stellenanzeige-fluechtlingskoordinator-in-gesucht

فرار از منظر دیروز و امروز: هنرمندان، ادیبان و فرهنگ آفرینان ایرانی تبار بعنوان روایتگر تاریخ مهاجرت در برلین ​

«جامعه» پروژه بالا را تعریف و آغاز کرده است. این پروژه از سوی مدیریت سنای شهر برلین در زمینه فرهنگ و اروپا مورد پشتیبانی مالی واقع می شود.

چرا این موضوع می تواند برای سیاست مهاجرتی و همگرایی در آلمان جالب باشد؟

هنگامی که در آلمان و از جمله برلین در مورد مهاجرت صحبت می شود، اغلب تصویر کارگران مهاجر از سال های دهه 1960 در ذهن ها نقش می بندد. اما واقعیت این است که امروزه مهاجرت کلاسیک نیروی کار جای خود را به شکل مدرنی از تحرک داده است. تحت تاثیر موج جدید مهاجرت ها در سراسر جهان و اروپا، جامعه ایرانیان در آلمان تمایل دارد که تصویری دیگر از این تحرکات و مهاجرت ارائه دهد. این تصویر از زاویه تکثر و گونه گونی ارزشمند است.

برلین پس از هامبورگ و ایالت نورد راین وستفالن یکی از مرکزهایی است که اغلب ایرانیان در آن متمرکز شده و زندگی می کنند. جمعیت ایرانی تباران در برلین در حال حاضر بر اساس آمارهای رسمی بالغ بر 25 هزار نفر می شود. هسته مرکزی این پروژه آن است که با 12 تا 25 هنرمند، ادیب و فرهنگ آفرین ایرانی تبار مصاحبه هایی چندرسانه ای صورت بگیرد. در نوامبر 2019 قرار است که نتیجه این پروژه به صورت یک نمایشگاه سیار در معرض دید همگان قرار گیرد.

برای اجرای این پروژه، جامعه ایرانیان در آلمان یک مسئول پروژه استخدام کرده است. 

برای دیدن متن کامل آگهی به زبان آلمانی لینک زیر را کلیک کنید:

stellenanzeige-projektkoordinator-in-gesucht

 

پشتیبانان ما

BMI_Förderlogo