همگرایی تنها با مشارکت زنان موفق خواهد بود

Quelle: (IntB/Loos))

روز 27.06.2019 نمایندگان سازمان های مختلف مهاجران درباره موضوع «رفتار برابر در سیاست مهاجرت و انتگراسیون» به بحث و گفتگو پرداختند. ما نیز در این نشست گروه کاری «برنامه عملی ملی در زمینه انتگراسیون» شرکت فعال داشتیم.

زیر شعار «انتگراسیون تنها با مشارکت زنان موفق خواهد بود» نشست مزبور شروع به کار کرد. از جمله موضوع هایی که در این گروه کاری به آنها پرداخته شد، مشکلات و مانع ها بر سر راه ورود زنان پناهجو به بازار کار بود. به باور نمایندگان سازمان های مهاجران «این زنان، بعنوان مادر تعیین کننده موفقیت انتگراسیون نسل آینده اند. اگر در مورد اقدامات سیاسی و مقررات مربوط به انتگراسیون بحث و گفتگو می شود، نباید جای زنان در این بحث ها خالی باشد». این موضوع برای افکار عمومی آلمان از اهمیت زیادی برخوردار است. همین چندی پیش 20 زن از نمایندگان سازمان های مهاجران در این رابطه در دفتر صدراعظم آلمان به بحث درباره سیاست انتگراسیون پرداختند.

رفتار برابر به معنای عمل فعال برای برطرف کردن تبعیض های موجود است. در همین رابطه در گروه کاری «برنامه عملی ملی در زمینه انتگراسیون» درباره مانع ها، خواسته ها و زمینه های کاری تبادل نظر شد. از جمله در مورد نبود ساختارهای بین فرهنگی با توجه ویژه به موضوعات جنسیتی و نیز حضور محدود مشارکت زنان انتقادهایی مطرح گردید. همچنین تاکید شد که به خدمات و استعدادهای زنان مهاجر در افکار عمومی توجه کافی نمی شود. از جمله هدف های آتی باید برطرف کردن چنین دید ناقصی باشد. همچنین باید برنامه هایی جهت تقویت زنان مهاجر در همه عرصه های اجتماعی درنظر گرفته شود، از جمله آموزش هدفمند آنان در این رابطه.