همکاری با پروژه بن بریتس مدیریت سنای برلین

درماه فوریه جامعه ایرانیان در آلمان و مسئولین پروژه بن-بریتز سنای برلین، نشست مشترکی داشتند. بن بریتس در منطقه هایی که خوابگاه های بزرگ برای پناهجویان دارند، فعالیت می کند و می کوشد مانع های موجود میان همسایگان و پناهجویان ساکن این خوابگاه ها را برطرف کند. هدف ما آن است که همراه با مرکز فعالیت های شهروندی منطقه نوی-کلن برلین ساختارهای جداگانه مستقلی در چارچوب پروژه «ویتامین پ» جامعه ایرانیان ایجاد کنیم.
در نشانی زیر می توانید اطلاعات بیشتری درباره پروژه جامعه ایرانیان در آلمن به نام «ویتامین پ» به دست آورید:
http://iranischegemeinde.org/…/patenschaftsprojekt-vitamin-p