نهادهای همکار و پشتیبان

نهادهای همکار و پشتیبان

نهادهای همکار و پشتیبان

جامعه ایرانیان در آلمان دارای شبکه ای از ارتباطات گوناگون و گسترده، شامل اعضایی در سراسر آلمان، نهادهای همکار و ارتباطات ناپیوسته با برخی از نهادها است. علاوه بر این جامعه ایرانیان در آلمان عضو اتحادیه های گوناگون مهاجران مانند BAGIV e. V. و VIW e. V. است. نهاد ما همچنین در روند ایجاد و گسترش پلاتفرم های جدید مانند کنفرانس سراسری سازمان های مهاجران در آلمان (BKMO) و شبکه سراسری والدین برای آموزش و مشارکت (BBT) فعالانه شرکت داشته و دارد. افزون بر این، نهاد ما بعنوان یک نهاد مدافع منافع ایرانیان و ایرانی تباران و افراد متعلق به حوزه فرهنگی ایران ساکن آلمان، می کوشد تا با دیگر سازمان ها و نهادهای آلمانی-ایرانی ارتباط و گفتگو و تبادل تجربه داشته باشد.

نهادهای همکار ما

BAGIV

باگیف جمعیت اتحادیه های مهاجران در آلمان است. این نهاد یک اتحادیه سراسری چند ملیتی، متشکل از سازمان های مهاجران است که هدف آن نمایندگی منافع مهاجران در جهت همگرایی آنها با جامعه آلمان است.
Logo_BAGIV

VIW

نهاد امور خیریه، توان بخشی و کثرت گرایی بین فرهنگ ها، بعنوان یک اتحادیه سراسری سازمان های مهاجران تشکیل شده است. از جمله هدف های این نهاد گشایش بین فرهنگ ها در زمینه امور خیریه و تامین زندگی مهاجران متناسب با نیازهای شان در جامعه آلمان است.

BBT

شبکه سراسری والدین متعلق به سازمان های مهاجران در امور آموزشی و مشارکتی به ارتباط میان انجمن ها و جمعیت های والدین متشکل از مهاجران کمک می کند. این نهاد می کوشد که توانایی ها و ظرفیت های این نهادها را بعنوان کنشگران مهمی در پیشبرد سیستماتیک همگرایی در جامعه آلمان، متمرکز سازد و بر کارآیی آنها بیفزاید.

AMO

این نهاد یک دفتر معماری متعلق به معمار آلمانی و ایرانی، آقای رضا محتشم است که خدمات آن شامل طراحی، برنامه ریزی، مدیریت ساختمانی -بویژه مربوط به مشاغل صنفی- و نوسازی ساختمان های کهنه ساز است. آقای محتشم برای اعضای جامعه ایرانیان در آلمان مشاوره رایگان در زمینه مسایل حقوقی ساختمان سازی عرضه می کند.

BKMO

کنفرانس سراسری سازمان های مهاجران متشکل از سازمان های عام المنفعه مهاجران (MO)، سازمان های آلمانی های جدید (NDO) و نیز نمایندگان شوراهای مشورتی خارجیان، مهاجران و امور همگرایی است. این نهاد پلاتفرمی است برای ارتباط گیری و تبادل تجربه اتحادیه های سراسری، سازمان های مهاجران و نمایندگانی از عرصه سیاست آلمان.

پشتیبانان ما

BMI_Förderlogo