سومین گردهمایی نهادهایی که از کمک های ساختاری بامف برخوردارند

سومین گردهمایی نهادهایی که از کمک های ساختاری بامف برخوردارند، روز 29 فوریه 2020 در برلین برگزار شد. این گردهمایی امکان بسیار خوبی برای گسترش همکاری ها و تبادل نظر میان اعضای هیات مدیره ها و مدیران اجرایی نهادهای مهاجران، در زمینه های گوناگون است. در گردهمایی اخیر موضوعات زیر نمایندگان اتحادیه های سراسری به تبادل نظر و انتقال تجربه در زمینه های زیر پرداختند:
نوشتن درخواست نامه برای گرفتن پروژه، یافتن پرسنل، انتخابات هیات مدیره ها، استفاده از زیرساختار دیجیتالی و ابرواره (کلود)، بهینه کردن کارهای اداری و اجرایی، آموزش پرسنل جدید، کار مدیران اجرایی و هیات مدیره ها در کارگروه های مختلف ملی، محلی و منطقه ای و فعالیت های تبلیغی و رسانه ای.