سلسله گفتگوهای تخصصی با سازمان های مهاجران در وزارت کشور آلمان

روز 24 ماه مه سلسله گفتگوهای تخصصی با سازمان های مهاجران در وزارت کشور آلمان آغاز شد.
آقای احسان جعفری رییس هیات مدیره جامعه ایرانیان در آلمان به نمایندگی از جامعه ایرانیان در آلمان در این نشست حضور داشت.

این نشست که با مدیریت آقای دکتر فره زه ، معاون وزیر کشور آلمان برگزار شد، به موضوعات زیر پرداخت:

+ مشارکت در سازندگی مفهوم میهن
+ امکان شرکت در روندهای تصمیم گیری در سطح فدرال و منطقه ای
+ آموزش سیاسی
+ ورزش
+ تعادل در شرایط زندگی
+ تکامل شهری در راستای رفاه اجتماعی
+ اقدامات پیشگیرانه

این سلسله گفتگوهای تخصصی امکان و چارچوب خوبی برای مبادله تجربه و نظر میان سازمان های مهاجران و با وزارت کشور و دیگر وزارتخانه های آلمان است.

جامعه ایرانیان در آلمان از دسامبر سال 2017 در چارچوب برنامه اداره فدرال در زمینه مهاجران و پناهجویان
و وزارت کشور آلمان از کمک های ساختاری برخوردار شده است.