سرطان چیست و چگونه قابل پیشگیری وتشخیص و درمان است؟

سخنران: دکتر حسین پنجیده (عضو جامعه ایرانیان در آلمان)
موضوع: سرطان چیست و چگونه قابل پیشگیری وتشخیص و درمان است؟
زمان: جمعه، 20 ژانویه 2017، ساعت 18
مکان: دفتر جامعه ایرانیان در آلمان
Trautenaustr. 5

10717 Berlin
U9 – Günzelstraße
چکیده سخنرانی:
سرطان به عنوان یک بیماری تقریبا همه گیر بسیاری از خانواده ها را درگیر خود ساخته است. با توجه به اهمیت موضوع سعی‌ در آن است که در یک سخنرانی‌ بزبان ساده و مختصر دلایل پیدایش این بیماری و روش های پیشگیری، تشخیص و درمان آن مطرح گرد. باتوجه به پیشرفت علم پزشکی‌، سرطان در بسیاری از مواقع قابل درمان می‌ باشد چنانچه به علائم آن توجه و به موقع تشخیص داده شود و مورد درمان قرار گیرد. داروهای مدرن شیمی‌ درمانی و پادتن درمانی تحول بزرگی‌ در درمان این بیماری ایجاد کرده‌اند و از عوارض جانبی بصورت محسوس کاسته اند. با این وجود نقش پیشگیری از بیماری باید در مرکز توجه قرار گیرد.

ورود رایگان است. سخنرانی به فارسی ایراد خواهد شد.