زنان دارای تجربه پناهجویی ایجاد اشتغال می کنند

بیش از یک سوم پناهجویان در آلمان زن هستند. اما تنها 6 درصد آنان شاغل اند. چگونه می توان این زنان را بهتر در بارار کار ادغام کرد. چگونه می توان امکاناتی برای آنان فراهم آورد که بتوانند از لحاظ شغلی مستقل شوند؟ چه امکانات و محدودیت هایی بر سر راه آنان وجود دارد؟
برای پاسخگویی به این پرسش ها روز 1 نوامبر 2019 نشست کارشناسی «زنان دارای تجربه پناهجویی ایجاد اشتغال می کنند» در برلین برگزار شد.
نمایندگان جامعه ایرانیان در آلمان، خانم ها زیور کاظمی و عسل کلانتریان در این نشست شرکت فعال داشتند.