زنان با تجربه پناهندگی و مهاجرت: برخی تکانه ها، دیدارها و مشارکت

روز 7 نوامبر 2019 نشست کارشناسی «زنان با تجربه مهاجرت: برخی تکانه ها، دیدارها و مشارکت» در برلین برگزار شد. در کنار سخنرانی ها و کارگاه های آموزشی، شرکت کنندگان امکان تبادل تجربه و گفتگو با یکدیگر را یافتند. نمایندگان جامعه ایرانیان در آلمان نیز در آن نشست شرکت داشتند.