روز جهانی زن خجسته باد

8 مارس روز جهانی زن را به همه زنان، به ویژه بانوان عزیز عضو جامعه ایرانیان در آلمان صمیمانه شادباش می گوییم.