دومین نشست ایماپ با نمایندگان اتحادیه های سراسری

هفت نهادی که از کمک های ساختاری بامف در سال 2018 برخوردار شده اند، در روز 14 سپتامبر 2019 در دومین نشست شرکت ایماپ، که از سوی بامف بعنوان مشاور این نهادها تعیین شده، حضور یافتند. این نهادها عبارتند از: شورای سراسری مهاجرت و همگرایی، اتحادیه انجمن های یاری رسان آلمانی- سوریه ای، شبکه سراسری آفریقاییان در آلمان، اتحادیه سراسری سازمان های مهاجران در شرق آلمان، جامعه کردها در آلمان، جامعه ایرانیان در آلمان و شورای مرکزی جامعه آفریقاییان در آلمان. موضوع این نشست کار تبلیغاتی و امور ارتباطاتی نهادها بود که طی ماه های گذشته با برخورداری از کمک های مشورتی کارشناسان رسانه ای، خانم پراسانا اومن و ماری زوفی گونترام، پیشرفت های چشمگیری داشته است.