دومین جلسه بحث بر سر ارزش ها درهمسایگی
جلسه گفتگو و معرفی کتاب با آقای علی جان

جامعه ایرانیان در آلمان همراه با اداره مهاجرت منطقه شارلوتنبورگ برلین، کلیسای پروتستان این منطقه و انجمن خانه پانگه آ روز 7 دسامبر 2018 ساعت 19:00 یک جلسه معرفی کتاب و گفتگو در رابطه با مسایل سیاسی اجتماعی برگزار می کند. این گفتگوها در چارچوب بحث بر سر ارزش ها بین پناهجویان، مهاجران و ساکنان منطقه شارلوتنبورگ صورت می گیرد.

مهمان این جلسه آقای علی جان، نویسنده کتاب «افغانستان، آلمان و من» است. این بحث در زمانی که چند هویتی بودن و مفهوم هایی چون تعلق به مکان و میهن مطرح اند، اهیمت زیادی دارد. ما آقای علی جان را در این بحث ارزش ها که می بایست با همه بخش های جامعه، آن هم با قرار داشتن در جایگاهی برابر، صورت بگیرد، همراهی می کنیم.

این برنامه ورودیه ندارد
لطفا با فرستادن یک ایمیل به نشانی زیر نام خود را برای شرکت در این نشست ثبت کنید:
info@iranischegemeinde,de
عنوان ایمیل:
Anmeldung für den Erzählsalon am 07.12.2018