حساس کردن جامعه مهاجران نسبت به مساله حفظ محیط زیست

مصاحبه نشریه موسسه «مرکاتور» با آقای دیرک تروندله، مدیر اجرایی جامعه ایرانیان در آلمان

در این مصاحبه، دیدگاه های جامعه ایرانیان را درباره موضوعات مهمی که نهاد ما به آن می پردازد، از جمله تغییرات اقلیمی، تشریح می شود. جامعه ایرانیان در آلمان در کنار مسایلی که معمولا نقطه ثقل کار نهادهای مهاجران است، به مسایل عام تری نظیر تغییرات اقلیمی که به همه شهروندان آلمان مربوط است، نیز می پردازد.