جامعه ایرانیان در آلمان در یک ابتکار برضد بحران کرونا شرکت می کند

از روز جمعه 27 مارس 2020، افراد دارای شغل آزاد و شرکت های کوچک که به دلیل بحران کرونا با مشکلات مالی مواجه اند، می توانند از بانک سرمایه گذاری برلین درخواست یارانه و کمک مالی کنند.
https://www.ibb.de/de/startseite/startseite.html.
جامعه ایرانیان در آلمان بصورت رسمی در برنامه ابتکاری مسئول امور همگرایی (انتگراسیون) برلین شرکت کرده و در ترجمه و پر کردن فرم های درخواست کمک به یاری درخواست کنندگان می شتابد. برای برخورداری از کمک می توانید از راه ایمیل زیر با ما تماس بگیرید:
corona_hilfe@iranischegemeinde.de