جامعه ایرانیان در آلمان به عضویت BBT درآمد

جامعه ایرانیان در آلمان، در کنار شورای مرکزی صرب ها در آلمان به عضویت «شبکه فدرال والدین در سازمان های مهاجران در زمینه امور آموزش و مشارکت» (bbt) درآمده است.  مجمع عمومی این شبکه روز 13 دسامبر 2018 برگزار شد. موضوعات محوری این شبکه در آینده عبارت خواهند بود از مبارزه با نژادپرستی ساختاری در سیستم آموزشی، آموزش معلمان در این رابطه، آموزش سیاسی و نهادی کردن مشارکت والدین در سیستم آموزشی.