برگزاری سمینار دستیابی به کمک مالی

در چارچوب کمک ساختاری بامف، جامعه ایرانیان در آلمان سمیناری در برلین با مدیریت خانم فردریکه فورهوف در رابطه با راه های یافتن کمک مالی برای نهادها برگزار کرد. در این سمینار مسئولین امور پناهجویان از نهادهای مختلف ایرانی که در پروژه «یاوران داوطلب در خدمت پناهجویان» فعال اند، شرکت داشتند. این نهادها از شهرهای برمن، هامبورگ، ماینس، فرانکفورت، پاسائو، مونیخ، نورنبرگ و برلین بودند. دیگر نهادهای ایرانی نیز می توانند در صورت نیاز به اطلاع درباره چگونگی یافتن منابع مالی و مدیریت بودجه پروژه ها، با نشانی ایمیل زیر با ما تماس بگیرند:

info@iranischegemeinde.de