آیا جهان بشری آینده ای روشن در پیش دارد؟

روز 13 سپتامبر سخنرانی آقای پروفسور کنعانی که توسط جامعه ایرانیان در آلمان ترتیب داده شده بود، برگزار شد. عنوان این سخنرانی «آیا جهان بشری آینده ای روشن در پیش دارد؟» بود. پروفسور کنعانی در این سخنرانی به مشکلات جاری محیط زیستی، ریشه های آنها و دورنمای جهان پرداخت. این سخنرانی به زبان فارسی برگزار شد.